Tuesday, November 15, 2011


રેસમાં જીતેલા ઘોડાને નથી ખબર હોતી કે જીત શું છે?
એ તો માલિકથી અપાતી તકલીફથી દોડે છે.
તો જયારે તકલીફ પડે ત્યારે સમજો,
કે માલિક તમને ” જીતાડવા ” જ માંગે છે !!!

No comments:

Post a Comment